Welzijnssubsidies

Een welzijnssubsidie is een subsidie voor activiteiten die door organisaties in het algemeen gemeentelijk belang worden uitgevoerd op de beleidsterreinen sport, kunst en cultuur, toerisme en recreatie, volksgezondheid, maatschappelijke zorg en welzijn, maatschappelijke ondersteuning en onderwijs.

U wilt een welzijnssubsidie aanvragen bij de gemeente Rozendaal

Bij te subsidiëren activiteiten kunt u bijvoorbeeld denken aan activiteiten voor ouderen, kinderen en jongeren, vrijwilligers en mantelzorgers. De subsidies op de beleidsterreinen volksgezondheid en onderwijs worden niet uit het budget welzijnssubsidies gefinancierd, maar vallen wél onder de subsidieverordening. Het wettelijk kader voor de gemeentelijke subsidieverlening wordt gevormd door de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de gemeentelijke subsidieverordening. Sinds 2016 kent de gemeente Rozendaal ook een subsidieregeling, waarin de verordening verder wordt uitgewerkt. Op deze plaats informeren wij u over de hoofdlijnen van het subsidiebeleid en over de mogelijkheden om een subsidie aan te vragen. U kunt aan deze informatie geen rechten ontlenen.

Subsidieverordening en subsidieregeling

Subsidieverordening

Op 30 juni 2015 heeft de gemeenteraad een nieuwe subsidieverordening, de “Algemene subsidieverordening 2016”, vastgesteld. Hij is op 1 januari 2016 in werking getreden. Een subsidieverordening bevat algemene kaders, bijvoorbeeld eisen waar een subsidieaanvraag aan moet voldoen, aanvraagtermijnen voor subsidieontvangers en beslistermijnen voor de gemeente en eisen waar een subsidieverantwoording aan moet voldoen. Met de nieuwe algemene subsidieverordening beoogt de gemeente de uitvoering van de subsidieverlening verder te vereenvoudigen. Dit is zowel in het belang van de instellingen en organisaties als in het belang van de gemeente. De subsidieverordening vindt u op deze website, onder “Verordeningen”.

Subsidieregeling

De algemene subsidieverordening is geconcretiseerd in een Subsidieregeling, de “Subsidieregeling Sociaal domein gemeente Rozendaal 2016-2018”. Deze subsidieregeling is op 4 augustus 2015 vastgesteld. In deze subsidieregeling wordt onder meer invulling gegeven aan de activiteiten waarvoor subsidie kan worden verleend. De subsidieregeling zegt hierover het volgende. Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor activiteiten die voldoen aan één of meer van de volgende criteria:

 • de activiteiten zijn in het belang van de gemeente Rozendaal en haar inwoners en/of
 • er is sprake van een versterking van de sociale cohesie binnen Rozendaal en/of
 • er is sprake van innovatie of een nieuw arrangement en/of
 • het is wettelijk verplicht en/of
 • er is een regionaal belang om de activiteiten te subsidiëren en/of
 • de subsidie is financieel nodig.
De subsidieregeling vindt u op deze website, onder “Gemeenteblad”. Bij de “Gemeentebladen 2015” vindt u hem onder nummer 11.

Welke welzijnssubsidies zijn er?

De gemeente Rozendaal kent twee soorten welzijnssubsidies:

 • Jaarlijkse subsidie: subsidie die per (boek)jaar of voor een bepaald aantal boekjaren aan een instelling voor een periode van maximaal vier jaar, samenvallend met de zittingsduur van de gemeenteraad tot en met het jaar dat de raad aftreedt, wordt verstrekt
 • Eenmalige subsidie: subsidie ten behoeve van bijzondere incidentele projecten of activiteiten die niet behoren tot de reguliere bezigheden van de aanvrager en waarvoor het college slechts voor een van tevoren bepaalde tijd van maximaal vier jaar subsidie wil verstrekken

Hoeveel geld is er beschikbaar?

Subsidieplafonds

Elk jaar stelt de gemeenteraad bij de Begrotingsbehandeling een subsidieplafond vast voor welzijnssubsidies. Met dit plafond is het maximumbedrag gegeven, het totaalbudget dat de gemeente in een bepaald jaar aan subsidies beschikbaar stelt. Voor de verschillende soorten subsidies geldt een apart subsidieplafond. Als het subsidieplafond door een bepaalde subsidie overschreden dreigt te worden, kan dat reden zijn om de subsidie lager vast te stellen of te weigeren. Daarom is de gemeente verplicht de hoogte van subsidieplafonds voorafgaand aan het subsidiejaar bekend te maken. Zo weten aanvragers waar zij aan toe zijn. Nadat de Gemeentebegroting is vastgesteld, worden de subsidieplafonds gepubliceerd in “In de Roos”. Het meest recente overzicht vindt u hierbij.

Het aanvragen van een subsidie

Een aanvraag om een subsidie kan op papier of digitaal worden ingediend bij burgemeester en wethouders met gebruikmaking van een aanvraagformulier. De aanvraagformulieren, voor jaarlijkse en eenmalige subsidies, zijn door de gemeente ontworpen om het u gemakkelijker te maken een subsidieaanvraag volgens de criteria van het subsidiebeleid in te dienen. De formulieren, hierna weergegeven onder B en C, zijn vanaf deze website uit te printen. Voor jaarlijkse en eenmalige subsidies gelden verschillende aanvraagtermijnen, die hierna worden toegelicht.

Aanvraag van een jaarlijkse subsidie

Aanvragen voor jaarlijkse subsidies moeten vóór 1 juni van het jaar, voorafgaand aan het jaar waarvoor de subsidie bedoeld is, worden ingediend. Aanvraagformulieren voor jaarlijkse subsidies worden overigens ook met de subsidiebeschikking meegestuurd.

Aanvragen voor een eenmalige subsidie

Aanvragen voor eenmalige subsidies kunnen gedurende het gehele kalenderjaar worden ingediend. Voorwaarden:

 • een aanvraag voor een eenmalige subsidie moet tussen (minimaal) twaalf en (maximaal) twintig weken vóórdat met de activiteit wordt aangevangen, worden ingediend
 • aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst
 • om te voorkómen dat het budget in één keer wordt besteed, kan een eenmalige subsidie nooit meer bedragen dan 1/3 van het totale budget, afgerond: € 500,-

U kunt een aanvraagformulier voor een eenmalige subsidie ook bij de gemeente opvragen, bij mevrouw M. Jansma (m.jansma@rozendaal.nl).

Als u meer wilt weten

U kunt de genoemde informatie ook op papier aangeleverd krijgen via mevrouw M. Jansma, email: m.jansma@rozendaal.nl
Laatst gewijzigd: 3 mei 2016