Buurtpreventie

Het doel van een buurtpreventieproject is dat bewoners en politie er samen voor zorgen dat dieven, inbrekers en vernielers minder gemakkelijk de kans krijgen hun slag te slaan.

Dat kan door wat extra op te letten en wat meer betrokken te zijn bij de straat, appartement of buurt waar u woont. Uw ervaringen en die van anderen stellen de politie en de buurtbewoners in staat beter op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in de buurt. Voor u betekent dat de mogelijkheid om effectieve voorzorgsmaatregelen te nemen, terwijl ook de politie er met haar dagelijks werk rekening mee kan houden. Een buurtpreventieproject is bedoeld voor woonomgevingen waar men te maken heeft met problemen op het gebied van veiligheid (criminaliteit en verkeer) en leefbaarheid. En waar een groot deel van de buurtbewoners bereid is er samen met de politie iets aan te doen. Maar bij onvoldoende deelname kan een buurtpreventieproject natuurlijk niet van de grond komen. Een buurtpreventieproject kost u niet veel moeite of geld, maar het kan wel wat opleveren: een gezelliger, veiliger en rustiger buurt.

Wat is het niet ?

Buurtpreventie heeft dus alles te maken met ogen en oren openhouden in uw eigen belang en dat van uw directe omgeving. Bedenkt u wel dat het geenszins de bedoeling is "controle" uit te oefenen of inbreuk te maken op het privéleven van anderen. Het is dus niet de bedoeling om burgerpatrouilles te organiseren. En natuurlijk heeft het "eigen rechter spelen" niets met buurtpreventie te maken. Al was het alleen maar omdat dat simpelweg verboden is. Evenmin zal buurtpreventie optreden bij burenruzies. Hiervoor kunt u zich wenden tot de buurtbemiddeling.
 

Wat doet u ?

Buurtpreventie begint natuurlijk bij voorzorgsmaatregelen die u en uw huisgenoten zelf kunnen nemen. Goede sloten spreken voor zich, maar denkt u ook eens aan het merken van waardevolle bezittingen of het aan laten van een of meer lampen als u 's avonds de deur uit gaat. Zoals gezegd, is het de bedoeling van een buurtpreventie dat iedereen wat meer oplet, alerter is op verdachte situaties. Maak bijvoorbeeld ook eens afspraken met de buren dat u een oogje in het zeil houdt als ze op vakantie gaan. Uiteraard is het belangrijk verdachte situaties direct te melden bij de politie. Bij dringende zaken het alarmnummer: 112 en bij overige zaken het algemene politienummer: 0900 - 8844. Tevens kunt u verdachte of ongewone situaties melden via onze meldingskaart. En bent u ongelukkigerwijze het slachtoffer geworden van een strafbaar feit, doe daar dan altijd aangifte van.
 

Wat doet de buurtcoördinator ?

Om de contacten tussen buurtbewoners en politie zo goed mogelijk te laten verlopen, is het de bedoeling een zogenaamde buurtcoördinator aan te wijzen. Dat is iemand uit uw directe woonomgeving die zich vrijwillig wat meer kan en wil inzetten voor het project. De buurtcoördinator houdt de politie op de hoogte over wat er zich op het gebied van criminaliteit afspeelt in uw woonomgeving. Twee maal per jaar komt het buurtpreventieteam Rozendaal bijeen, hierbij is ook de wijkagent aanwezig, om van gedachten te wisselen over de ontwikkelingen van het project. Daarnaast kan informatie gegeven worden over de preventieve maatregelen die in uw woonsituatie het meest doeltreffend zijn. Bovendien heeft de buurtcoördinator ook contact met andere instanties om erop aan te dringen dat bepaalde maatregelen worden getroffen. Bijvoorbeeld: aspecten over verkeersveiligheid en betere straatverlichting die de buurt veiliger maken. Tot slot staat de buurtcoördinator u altijd met raad en daad terzijde als u daar om vraagt. Als u wilt weten wie uw buurtcoördinator is, dan kunt u contact opnemen met de beleidsambtenaar Openbare Orde en Veiligheid, dhr. K.M. Schaap, tel. 026 - 38 43 666 of met de wijkagent mevr Margriet van Kempen, te bereiken via tel. 0900 - 8844.
 

Wat doet de politie ?

De politie verzamelt en verwerkt criminaliteitsgegevens van de buurt. Ze vormen een belangrijke basis voor de verdere activiteiten van de politie. Zoals het surveilleren in de buurt dan wel verwijzen naar de erkende slotenvakhandel voor preventieadvies. Verder geeft de politie voorlichting over de wijze waarop u aangifte kunt doen en hoe u verdachte situaties het best kunt melden en beschrijven. Om de contacten met de buurtcoördinator in goede banen te leiden, wordt bij de politie meestal speciaal iemand aangewezen die zich bezig houdt met het buurtpreventieproject. In Rozendaal is dit de wijkagent, mevr Margriet van Kempen.
 

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het onderwerp buurtpreventie? Neem dan contact op met de beleidsambtenaar Openbare Orde en Veiligheid, dhr. K.M. Schaap, tel. 026 - 38 43 666 of met de wijkagent, mevr Margriet van Kempen,  te bereiken via tel. 0900 - 8844.
 
Buurtpreventie: werving mailadressen