Actualiseren Welstandsnota Rozendaal naar Nota Ruimtelijke kwaliteit

Het toetsingskader voor welstandscommissie bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning is de Welstandsnota Rozendaal.

De huidige nota is in 2004 door de gemeenteraad vastgesteld. Sindsdien is de regelgeving gewijzigd met oa de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Daarnaast zijn de mogelijkheden voor vergunningsvrij bouwen toegenomen en is de kijk op de toepassing van welstandstoezicht gewijzigd.
Hierbij moet een afweging gemaakt worden in de ruimte die burgers krijgen om hun bouwplannen te realiseren en het waarborgen van de bestaande kwaliteiten.
Dit vraagt om welstandsbeleid op maat waarbij er meer integratie is met landschaps- en monumentenbeleid waarmee de welstandsnota transformeert naar een integrale nota ‘Ruimtelijke Kwaliteit’.

Bij de totstandkoming van de nota ‘Ruimtelijke Kwaliteit’ is er een informatieavond georganiseerd voor raadsleden, inwoners en architecten over het welstandsbeleid als vertrekpunt voor het traject.
Hierbij is met de aanwezigen verkent wat de ruimtelijke en cultuurhistorische identiteiten van de gemeente zijn. Welke kwaliteiten moeten we koesteren? Waar is gemeentelijke regie nodig en waar kan mogelijk wat meer ruimte worden gelaten voor initiatieven? Welke plekken in onze gemeente hebben extra aandacht nodig om de gewenste kwaliteit te behouden of te bereiken?

Bij deze bijeenkomst hebben vier vragen centraal gestaan:
1.    Waar is regie nodig en waar kan ruimte geboden worden?    
2.    Voor welke kleine bouwwerken (en op welke manier) gaan we criteria opstellen?
3.    Welke thema’s vinden we belangrijk?
4.    Welke vorm krijgt de nieuwe nota?

Naar aanleiding van de input van deze bijeenkomst is door Gelders Genootschap de ontwerp Nota Ruimtelijke kwaliteit opgesteld.

Ter inzage

De ontwerp Nota Ruimtelijke Kwaliteit ligt met ingang van dinsdag 13 juni 2017 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis.

Reageren

Eenieder kan gedurende bovengenoemde termijn van zes weken een (gemotiveerde) zienswijze indienen. Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen aan de Raad van de gemeente Rozendaal, Postbus 9106, 6880 HH te Velp.

Klik hieronder op één van de linken om naar het betreffende document te gaan: